Bize şu gün jaň ediň!

Sterilizasiýa makaralary

 • Flat sterilization rolls Manufacturers

  Tekiz sterilizasiýa önümleri

  Lukmançylyk önümlerini bug, gaz, radiasiýa usullary bilen sterilizasiýa etmek üçin niýetlenen tekiz sterilizasiýa rulonlary.Göz ýaşyna çydamly we bölünmeýän köp gatly film-laminatdan, 5 gatlak açyk reňkden we ak lukmançylyk kagyzyndan öndürildi.Rulonlarda sterilizasiýa edilen önümleri sterilizasiýa edilmedik önümlerden tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýän birinji derejeli himiki görkezijiler bar.Sterilizasiýa edilenden soň, paketdäki guralyň önelgesizligini saklamagyň möhleti 2 ýyl.Rulonlaryň gapdalynda öndürilen senesi, gutarýan senesi we partiýa belgisi görkezilýär.Rulonyň saklanyş möhleti 5 ýyl.
  ISO 11607-2011 ýerine ýetiriň
  Öndüriji: Mediwish Co., Ltd, Hytaý

 • High Quality Sterilization Rolls With Gusset

  Gusset bilen ýokary hilli sterilizasiýa rulonlary

  Sterilizasiýa gusset torbasy, bir gezeklik.Adatça sterilizasiýa edilmeli lukmançylyk enjamlaryny saklamak üçin kagyz kagyzy, konwert, sumka, dolama ýa-da şuňa meňzeş enjam.Berkidilen diş lukmançylyk enjamyny sterilizasiýa etmäge, şeýle hem enjamy ulanmak üçin gaplama açylýança ýa-da öňünden kesgitlenen möhleti gutarýança enjamyň önelgesizligini saklamaga niýetlenendir.Bu bir gezeklik enjam.