Bize şu gün jaň ediň!

Sterilizasiýa gaplamasy

 • High Quality Autoclave Pouches

  Qualityokary hilli awtoklaw haltalary

  Awtoklaw haltalary steril zatlaryň gysga, aňsat görkezilmegi üçin niýetlenendir.Tekiz möhürler belli bir möhüriň bütewiligini döredýär we sumkalar awtoklawda sterilizasiýa faktorlaryna sezewar bolmaz.Awtoklaw haltalary güýçli dezinfeksiýany, ygtybarly işlemegi we ähli zatlaryň ulanylýan pursatyna çenli garaagey ýeňilleşdirýär.Torbalar öz-özüni ýapmak, ýelimlemek zolaklary ýa-da ýylylyk bilen ýapylýança içerde saklanýan mazmunyň önelgesizligini saklaýar.

 • High Quality Sterilization Pouch

  Qualityokary hilli sterilizasiýa halta

  Lukmançylyk sterilizasiýa sumkasy

  “FLAT PAPER LAMINATE STERILIZATION POUCHES” - Hytaýda ýasalan

  Mediwish Co., Ltd, Hytaý, Mediwish ® söwda belligi astyndaky hassahanalarda gaplamak we görkezijiler öndürmek bilen meşgullanýar.

  Aç-açan sterilizasiýa haltalary sterilizasiýa üçin ähliumumy gaplama çözgüdi we ähli ýeňil we orta agramly gurallaryň we toplumlaryň gaplama talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Mediwish haltajyklary ISO 11607 laýyklykda öndürilýär;EN 868-5.

  Mediwish EN EN ISO 13485 laýyklykda kepillendirilýär. Daşarky karton gutusyna CE belgisi ulanylýar.

  ART belgisiMZS

 • VALIDATION TESTS FOR SEALING PROCESSES

  Möhürlemek proseduralary üçin baha beriş synaglary

  Möhürlemek proseduralary üçin baha beriş synaglary

  Boýagyň aralaşmagy synag, kanalyň syzdyrylmagyny ýa-da paketiň möhürlerindäki beýleki kemçilikleri kesgitlemek üçin tygşytly we umumy usuldyr.

  Boýag boýagy synagy
  PT synagçysy
  Möhür tikin syýa synagy
  ARTG No. 478
  ISO 11607-1;Bu standart tassyklamany talap edýär
  möhürlemek we gaplamak prosesi.

 • High Quality Crepe Papers Manufacturers

  Qualityokary hilli krep kagyzlaryny öndürijiler

  Dürli reňkdäki krep kagyzlary, soňra bug ýa-da gaz sterilizasiýa ediljek materiallary gaplamak üçin niýetlenendir.Gaplamagyň, sterilizasiýa etmegiň düzgünlerine, içindäki sterilizasiýa edilen önümleriň şertlerine we saklanyş möhletine laýyklykda sterilizasiýa serişdelerine we mikroorganizmlere geçip bolmaýar.

 • Medical Sterilization Bag Manufacturers

  Lukmançylyk sterilizasiýa sumkasy öndürijileri

  Orta we öz-özüni möhürleýän sterilizasiýa haltalary, bug we gaz sterilizasiýasy üçin ulanylýar.Torbalar ýapyk bolanda, mikroorganizmlere geçip bilmeýän we degişli usul bilen sterilizasiýa edilenden soň saklanmadyk degişli sterilizasiýa serişdesine aňsatlyk bilen geçýär.
  Dykyzlygy 60 ýa-da 70 gram / m2 bolan ýokary güýçli akartylan kagyzdan ýasalýar
  Medisina kagyzlaryny öndürýän hytaýly öňdebaryjy öndürijilerden we beýleki dünýä öndürijilerinden (Arjowiggins, France; Billerud, Şwesiýa we ş.m.) kagyzlary ulanýarys.
  Üstünlikleri:
  Sterilizasiýa haltalarynyň kagyz tarapynda 1-nji derejeli himiki görkezijiler ulanylýar, sterilizasiýa edilen önümleri sterilizasiýa edilmedik önümlerden tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.
  Iň meşhur ululyk aralygy.
  Torbanyň möhürlenen ujunda barmak üçin kesme bar, bu bolsa sterilizasiýa edilen önümleri aýyranda paketleri açmagy aňsatlaşdyrýar.
  Kepillik möhleti - 5 ýyl.
  Paketleriň ISO11607, ISO11140 standartlaryna laýyklygy,
  Bukjalar EUB-de hasaba alyndy.
  Aýratynlyklary
  Görnüşleri: öz-özüni möhürlemek
  Bukjanyň mukdary: 200 sany.
  Önelgesizligiň ýaramlylyk möhleti: 6 aý.

 • Flat sterilization rolls Manufacturers

  Tekiz sterilizasiýa önümleri

  Lukmançylyk önümlerini bug, gaz, radiasiýa usullary bilen sterilizasiýa etmek üçin niýetlenen tekiz sterilizasiýa rulonlary.Göz ýaşyna çydamly we bölünmeýän köp gatly film-laminatdan, 5 gatlak açyk reňkden we ak lukmançylyk kagyzyndan öndürildi.Rulonlarda sterilizasiýa edilen önümleri sterilizasiýa edilmedik önümlerden tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýän birinji derejeli himiki görkezijiler bar.Sterilizasiýa edilenden soň, paketdäki guralyň önelgesizligini saklamagyň möhleti 2 ýyl.Rulonlaryň gapdalynda öndürilen senesi, gutarýan senesi we partiýa belgisi görkezilýär.Rulonyň saklanyş möhleti 5 ýyl.
  ISO 11607-2011 ýerine ýetiriň
  Öndüriji: Mediwish Co., Ltd, Hytaý

 • Protective Dust Cover Bags For Storage

  Saklamak üçin gorag tozan örtükleri

  Mediwish®-den goraýjy gaplama steril lukmançylyk enjamlarynyň saklanyş möhletini uzaldyň.

  Bu gaplama steril barýer ulgamlaryny, ulag we uzak möhletli saklanyş wagtynda sterilizasiýa edilen lukmançylyk enjamlaryny goraýar.

  Sterilizasiýa edilenden soň ulanmak üçin tozana garşy gaplar.

  • Çydamly, aç-açan köp gatly gurluşyk filminiň iki halta tarapy.
  • Impuls ýa-da rotozaler bilen möhürlenip, 130-160 ° C (272-335 ° F) möhürlenmegi maslahat berilýär.
  • Şeýle hem öz-özi möhürlenip boljak wersiýa bar.
  • Möhürler gabygyny aňsatlyk bilen açýarlar.
  • Sterilizasiýa edilen zatlaryň saklanyş möhletini uzaldýar.
  • Radiasiýa arkaly sterilizasiýa üçin amatly.

  Mediwish® tozan örtük haltalary, tozan we daşky gurşawa täsirlerden goraýan we önelgesizligi saklamak wagtyny uzaldýan geçip bolmaýan köp gatly boPET / PE plastmassa laminatdan gurlupdyr.

  GYSGAÇA GÖRNÜŞ BAGTLARY-GORAMAK HABARLARY we Ulag, Gaýtadan ulanylýar
  Mediwish gaplamasy
  Mediwish-den tozan örtük haltalary, daşamak we saklamak wagtynda steril harytlar we steril barýer ulgamlary üçin ygtybarly gorag gaplamalaryny hödürleýär.Şeýle hem, önelgesiz lukmançylyk mümkinçiliginiň möhletini uzaldýarlar
  Kategoriýalar:
  Garnituralar, hassahananyň CSSD önümleri lukmançylyk

  Toz örtük haltalary daşamak we saklamak wagtynda steril barýer ulgamlaryna goşmaça gorag bermek üçin niýetlenendir.Bir ýa-da birnäçe sterilizasiýa edilen paketleri goramak üçin bir tozan örtük sumkasy ulanylyp bilner.

 • Self Seal Sterilization Autoclave Pouch Bags with Indicators, 1 Box of 200

  Öz-özüňi möhürlemek sterilizasiýasy, görkezijiler bilen awtoklaw halta haltalary, 200 guty

  Mediwish Öz möhürini sterilizasiýa haltalaryBerkidilen lukmançylyk enjamyny sterilizasiýa etmäge, şeýle hem enjamy ulanmak üçin gaplama açylýança ýa-da öňünden kesgitlenen saklanyş möhleti gutarýança enjamyň önelgesizligini saklamaga niýetlenendir.Bu bir gezeklik enjam.Mediwishsterilizasiýa haltalarBug, etilen oksidi (EO) gazy we Formaldehid sterilizasiýasy üçin amatly we 1-nji synpyň görkezijileri bilen çap edilýär.Torba klapanyny möhürlemegiň usuly, öz-özüne ýelmeýän iki taraplaýyn lenta bilen.sumka klapanynyň öňündäki kagyz tarapynda ýerleşýär.

  Üstünligi:
  60 60gsm ýa-da 70gsm lukmançylyk derejeli kagyz bilen ýokary päsgelçilik
  ▪ Aç-açan, güýçlendirilen köp gatlakly polimer filmi
  ▪ ISO 11140-1 kepillendirilen suw esasly, zäherli we takyk iş görkezijisi
  ▪ Üç sany garaşsyz möhür çyzygy
  Heat heatylylyk möhürleýji maşynlaryň zerurlygy bolmazdan çalt ýapylmak

   

   

 • High Quality Flat Pouches Manufacturers

  Qualityokary hilli tekiz halta öndürijiler

  Ady: Bug, etilen oksidi we formaldegid sterilizasiýasy üçin ýylylyk bilen örtülen tekiz sterilizasiýa haltalary “Mediwish” haltalary.

  Gaplamak, lukmançylyk enjamlaryny sterilizasiýa etmek üçin (bug, etilen oksidi, bug formaldegid we radiasiýa) gaplamak üçin niýetlenendir, saklanylanda we daşalanda sterilizasiýa edilenden soň önelgesizligini üpjün eder.
  Ulanylmaga taýyn tekiz haltalar, sterilizasiýa edilmedik we sterilizasiýa edilmedik haltalary tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýän kiçi galyňlykly gurallary we lukmançylyk enjamlaryny soňraky sterilizasiýa etmek maksady bilen gaplamak üçin niýetlenendir.
  Torbalar bir gezek ulanmak üçin niýetlenendir.

 • High Quality Sterilization Rolls With Gusset

  Gusset bilen ýokary hilli sterilizasiýa rulonlary

  Sterilizasiýa gusset torbasy, bir gezeklik.Adatça sterilizasiýa edilmeli lukmançylyk enjamlaryny saklamak üçin kagyz kagyzy, konwert, sumka, dolama ýa-da şuňa meňzeş enjam.Berkidilen diş lukmançylyk enjamyny sterilizasiýa etmäge, şeýle hem enjamy ulanmak üçin gaplama açylýança ýa-da öňünden kesgitlenen möhleti gutarýança enjamyň önelgesizligini saklamaga niýetlenendir.Bu bir gezeklik enjam.

 • Autoclave Sterilization Paper Bags

  Awtoklaw sterilizasiýa kagyz haltalary

  Mediwish awtoklaw sterilizasiýa kagyz sumkasy, bug, etilen oksidi we formaldegid sterilizasiýasy üçin amatly dializ lukmançylyk kagyzlaryndan durýar.Processhli amal görkezijileri suw esasly we zäherli däl wodkalar bolup, ISO11607, EN868-4 halkara ülňülerine we YY / T0698.4-2009 milli standartlaryna laýyk gelýär.Sterilizasiýa prosesinden öň we soň açyk reňk çalşygyny üpjün etmek.

 • High Quality Flat Tyvek Rolls Manufacturers

  Qualityokary hilli tekiz Tyvek rulon öndürijileri

  Tekiz Tyvek rulonlary

  “Mediwish Flat Tyvek Rolls” wodorod peroksid (H2O2) we ozon sterilizasiýasy üçin amatlydyr.Torbalary doldurmaga taýyn bolmak üçin zerur uzynlykda kesilip, möhürleýji enjam bilen möhürlenip bilner.

  • Netijeli we subut edilen mikrob barýer häsiýetleri
  • Peňil gabyk we aseptiki görkeziş
  • Has ýokary paket bütewiligi üçin üç zolakly möhür
  • H2O2 we ozon sterilizatorlary bilen barlanyldy we synag edildi
12Indiki>>> Sahypa 1/2