Bize şu gün jaň ediň!

Sterilizasiýa gözegçilik

 • Type 6 Emulating Indicator

  6 görnüşli emulýasiýa görkezijisi

  Mediwish Himiki görkezijini emele getirýän 6-njy görnüş, wagt, bug we temperatura 121ºC15 min ýaly üç parametr boýunça reňkiň üýtgemegi üçin örän takyk işleýär.135ºC 3,5 min.141ºC çenli.Reňk · ýiti üýtgeşikliksary-gökýa-da gülgüne gülgüne.Görkeziji aseptiki kepillik derejesini kesgitlemäge mümkinçilik berýär: takyk ýiti reňk ölçegini ölçemek bilen doýgun bugyň täsir ediş ýagdaýyny çaklamak arkaly.Laminirlenen plastmassa filmdäki näzik reňk tapawudy, ähli möhüm parametrlere laýyklykda takyk görkezilýär.Adaty wersiýa ýelmeýän arka tarapy laminirlenen görkeziji.

  Usul:  Bug sterilizasiýasy, himiki sterilizasiýa

  Synp: 6-njy synp (6-njy görnüş)

  Üstünlikleri:
  • Amaly we ulanmak aňsat.
  • Himiki görkezijiniň reňkiniň üýtgemeginiň ýokary takyklygy sebäpli aňsat okamak we düşündirmek.
  • Derrew netijeler.
  • arzan bahadan.
  • Mediwish® süýümleri bilen öndürilen, 100% metal mugt.
  • Laminirlenen görnüş bar (MZS-250-L)

  TST görkeziji 6-njy synp (6-njy görnüş)

  Öndürijiden önümiň salgylanmasy / model belgisi Haryt kody - 60.100

  Berkidiji kagyzdan ýasalan zolakdan ýasalan zolak (önüm kody 60.100A);CE Mediwish Tehniki Faýllary Sterilizasiýa Himiki görkeziji kartoçka / zolak sahypasy 120-126 PN 6421 01.21.20 Rev. 1.0)

  24 we 39 litr basyş bişiriji görnüşindäki göçme bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin amatly

  Esasy gaplamada bellik etmek (bu ýagdaýda 250 sany guty gutusy) öndürijiniň adyny we / ýa-da söwda belligini görkezýär

   

   

 • Autoclave Bowie Dick test pack Direct Manufacturer

  Awtoklaw Bowie Dik synag paketi Göni öndüriji

  BOWIE-DIK synag synagy
  Howanyň çykarylyşyna / Bugyň aralaşmagyna gözegçilik etmek üçin
  Önümiň beýany
  Mediwish Bowie-Dik synag paketlerinde gurşun ýa-da beýleki zäherli agyr metallar ýok.Görkezijiler wakuumdan öňki sterilizatorlarda howany aýyrmagyň we bugyň girmeginiň netijeliligini bahalandyrmak üçin öndürilýär.“Bowie-Dik” synagynyň netijesi sterilizatoryň howany üstünlikli aýyrandygyny we bugyň kamerada ýerleşdirilen ýüküň içine bugyň girip biljekdigini görkezýär.Görkezijiler 134 ° C-de işleýän wakuumdan öňki bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.“Bowie-Dik” synag paketleri ISO 11140-4 2 görnüşine laýyklykda 7 kg pagta paketini simulirlemek üçin niýetlenendir.

 • Ethylene oxide indicator tape

  Etilen oksidi görkeziji lentasy

  Etilen oksidi sterilizasiýa görkezijileri bolan ýelimleýji lenta, etilen oksid sterilizatorynda sterilizasiýa ediljek uly zatlary gaplamak üçin niýetlenendir, lentadaky diagonal zolaklar görnüşinde ulanylýan görkezijiler sterilizasiýa edilen önümleriň tamamlanan sterilizasiýa siklini wizual tapawutlandyrmaga hyzmat edýär.Lenta amatly bolar ýaly dürli giňlikde öndürilýär.

 • Class 5: Dental Sterilization Steam Indicator Strips Class V, 200 pcs/Box Autoclave Test Strips

  5-nji synp: Diş sterilizasiýasy bug görkezijisiniň zolaklary V synp, 200 sany / guty awtoklaw synag zolaklary

  STEAM STERILIZASI CONASYNYTR GÖZEGÇILIGI ÜÇIN INTEGRATING HIMIKI görkezijiler (KLAS / TYPE 5)
  UMUMY MAGLUMAT
  Bu görkezme, Mediwish Co., Ltd tarapyndan öndürilen bug sterilizasiýa proseslerine gözegçilik etmek üçin bir gezek ulanylýan himiki görkezijilere degişlidir, ISO 11140-1-2014-iň 5-nji synpyna laýyklykda bug sterilizasiýasynyň usullarynyň parametrlerine we bug sterilizasiýasynyň şertlerine laýyk wizual gözegçiligi üpjün etmek üçin döredilen. sterilizasiýa kamerasyndan howany aýyrmagyň ähli usuly bolan bug sterilizator kameralary.

  Ulanyş üçin görkezmeler
  Görkezijiler lukmançylyk öňüni alyş guramalarynyň sterilizasiýa bölümlerinde lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli we yzygiderli gözegçilikde saklamak üçin ulanylmalydyr, sterilizasiýa enjamlaryny dolandyrýan we dolandyrýan guramalaryň, edaralaryň we hyzmatlaryň işgärleri tarapyndan ulanmak üçin niýetlenendir.

 • High Quality Helix test autoclave Manufacturers

  Qualityokary hilli Helix awtoklaw öndürijilerini synagdan geçirýär

  “MEDIWISH Helix Test Hollow Load Process Challenge Device” (PCD) boş ýükleriň wakuumdan öňki bug sterilizasiýasy üçin EN 867-5, ISO 11140 laýyk gelýär.MEDIWISH Helix Test içi boş ýük PCD howanyň aýrylmagyny, lýumenler üçin zerur wakuum üstünligini, bugyň aralaşmagyny we täsir ediş derejesini barlaýar.Her bir sterilizasiýa ýükünde ulanylyp bilinýän gaýtadan ulanylýan enjam, ýük boşadylmagyna ýa-da wakuumdan öňki bug sterilizatorlaryna gündelik boşadylmagyna garaşsyz gözegçilik enjamy hökmünde boş ýük synaglary zerurdyr.

 • Gas plasma sterilization indicator

  Gaz plazmasyny sterilizasiýa görkezijisi

  Önümiň beýany:

  Plazmany sterilizasiýa etmek üçin himiki görkeziji karta, termiki himiki maddalar, reagent we olaryň esbaplary bilen himiki maddanyň bolmagy we adaty reňk bloklary (sary) çap edilen ýörite kartoçkada syýa çap etmekdir.Doly plazma sterilizasiýasyndan soň, reňk bloklaryny görkezýän reňk gyzyl-sary reňkde üýtgeýär, bu bolsa sterilizasiýa laýyklyk talaplaryna laýyk gelýär.

  Ulanylýan aralyk:
  Pes temperaturaly wodorod peroksid plazma sterilizasiýa prosesi görkezmelerine ulanyň.
  Reňki üýtgeýär: sterilizasiýa edilenden soň gyzyl reňkden sary reňk.

 • Autoclave sterilization indicator tape for STEAM

  STEAM üçin awtoklaw sterilizasiýa görkezijisi lentasy

  GÖRNÜŞ:Krepe, dokalan we SMS bilen örtülen steril paketleri düzetmek üçin.Sterilizasiýa edilmedik / sterilizasiýa edilmedik paketleri kesgitlemek üçin görkeziji bilen.BAHA BERMEK:Indikatoryň reňkini ýeterlik ýagtylykda gözden geçiriň we reňkiň üýtgemegine baha beriň.Reňkleriň üýtgemegi, sterilizasiýa etmegiň möhüm parametrleriniň gazanylandygyny görkezýär.Adaty reňk üýtgemeleri:

  Bug sary-gara

  Mediwish awtoklaw lentalary ähli gaplaýyş materiallaryny ýapmak üçin ygtybarly çözgütdir.Ösüş görkezijisiniň syýa reňkiniň sähelçe we takyk üýtgemegini görkezýär we bukjanyň gaýtadan işlenendigini görkezýär.Awtoklaw lentalary bug we etilen oksidi sterilizasiýa etmek üçin amatlydyr we örtük materialynyň arassa çykmagyny üpjün edýär.Awtoklaw lentalarynyň ähli ululyklary görkeziji boýag bilen we çap edilmedik berkitme lentalary bilen elýeterlidir.

   

   

 • Steam chemical indicator for autoclave

  Awtoklaw üçin bug himiki görkezijisi

  Mediwish görkeziji zolaklar 132ºC-134ºC (270ºF-273ºF) işleýän bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin niýetlenen köp parametrli (ISO 11140-1, 4 görnüş) himiki görkeziji zolaklardyr.Görkezilişi ýaly ulanylanda, Mediwish görkeziji zolaklary sterilizasiýa şertleriniň berjaý edilendigini görkezýär.

 • Autoclave Sterilization Indicator Tape

  Awtoklaw sterilizasiýa görkezijisi lentasy

  Niýet ulanmak:

  STERILIZASI ADA ADHESIVE INDICATING LETASY dokalmadyk ýa-da muslin örtükler bilen örtülen sterilizasiýa paketlerini möhürlemek üçin ulanylýar.STERILIZASI ADA ADHESIVE INDICATING TAPE, umumy sterilizasiýa prosesinde STEAM-da ulanmak üçin niýetlenendir.Diagonal zolaklar lentanyň uzynlygy boýunça himiki görkeziji syýa bilen çap edilýär.Görkezijiniň syýa STEAM sterilizasiýa prosesiniň parametrlerine jogap berýär.Sterilizasiýa siklinde, STERILIZATION ADHESIVE INDICATING TAPE-de görkeziji syýaň başlangyç reňki gara reňkde üýtgeýär.Reňk üýtgemese, STERILIZASI ADA ADHESIVE INDICATING TAPE enjamyň näsazlygy ýa-da sterilizasiýa prosesinde prosessual ýalňyşlyk sebäpli sterilanta sezewar edilmändigini görkezip biler.

  PEENDASY

  Açyk reňk üýtgemegi derrew görkezýär.Bu steril däl bolan bir gezek ulanylýan, bir gezek ulanylýan enjam (lar).

 • Steam Sterilization Indicator Strips

  Bug sterilizasiýa görkezijisiniň zolaklary

  Sterilizasiýa görkezijilerini nädip ulanmaly?Himiki sterilizasiýa görkezijilerini näçe gezek ulanmaly?Bu sorag köplenç edaralaryň ýolbaşçylary tarapyndan berilýär.Bu soraga jogap gaty ýönekeý - her gezek sterilizatorda gurallary goýanyňyzda görkezijileri ulanmak zerur.Diňe sterilizasiýanyň hiline yzygiderli gözegçilik etmek, sterilizatoryň döwülmegini ýa-da işgäriň nädogry sterilizasiýasyny wagtynda tapmaga mümkinçilik berer we meseläni derrew çözer.Instruktorlaryň her birinde ...
 • Autoclave Indicator Strips Manufacturers

  Awtoklaw görkeziji zolaklary öndürijiler

  STERILIZASI CHA HIMIKI INDIKATING KARTASY

  Sterilizasiýa proseslerine gözegçilik etmek üçin 1-nji görnüşi ýazyň

  Bug, EO gazy, gurak ýylylyk, FORMALDEHYDE ýa-da wodorod peroksid sterilizasiýa prosesi bar

  Gabat geliş: ISO 11140-1: 2014 Saglygy goraýyş önümleriniň sterilizasiýasy - Himiki görkezijiler - 1-nji bölüm: Umumy talaplar

  132ºC-134ºC (270ºF-273ºF) işleýän bug sterilizatorlarynda sterilizasiýa şertleriniň berjaý edilendigini görkezýän görkezme bermek üçin döredildi.

 • High Quality Sterile Indicator

  Qualityokary hilli steril görkeziji

  Mediwiş himiki prosesi steril görkezijisi, sterilizasiýa şertleriniň berjaý edilendigini görkezýän görkezme bermek üçin 132 ° C-den 135 ° C (270 ° F-dan 276 ° F) çenli işleýän bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.

12Indiki>>> Sahypa 1/2