Bize şu gün jaň ediň!

Öz-özüňi möhürlemek sterilizasiýa haltalary

 • Self Seal Sterilization Autoclave Pouch Bags with Indicators, 1 Box of 200

  Öz-özüňi möhürlemek sterilizasiýasy, görkezijiler bilen awtoklaw halta haltalary, 200 guty

  Mediwish Öz möhürini sterilizasiýa haltalaryBerkidilen lukmançylyk enjamyny sterilizasiýa etmäge, şeýle hem enjamy ulanmak üçin gaplama açylýança ýa-da öňünden kesgitlenen saklanyş möhleti gutarýança enjamyň önelgesizligini saklamaga niýetlenendir.Bu bir gezeklik enjam.Mediwishsterilizasiýa haltalarBug, etilen oksidi (EO) gazy we Formaldehid sterilizasiýasy üçin amatly we 1-nji synpyň görkezijileri bilen çap edilýär.Torba klapanyny möhürlemegiň usuly, öz-özüne ýelmeýän iki taraplaýyn lenta bilen.sumka klapanynyň öňündäki kagyz tarapynda ýerleşýär.

  Üstünligi:
  60 60gsm ýa-da 70gsm lukmançylyk derejeli kagyz bilen ýokary päsgelçilik
  ▪ Aç-açan, güýçlendirilen köp gatlakly polimer filmi
  ▪ ISO 11140-1 kepillendirilen suw esasly, zäherli we takyk iş görkezijisi
  ▪ Üç sany garaşsyz möhür çyzygy
  Heat heatylylyk möhürleýji maşynlaryň zerurlygy bolmazdan çalt ýapylmak

   

   

 • High Quality Sterilization Self Sealing Bag

  Qualityokary hilli sterilizasiýa öz-özüni möhürlemek üçin halta

  Öz-özüňi möhürleýän haltalar:
  1. professionalörite enjamlar bolmazdan çalt we täsirli ýelmeýän möhür üçin ýörite iki taraply lentany kabul ediň.

  2. Partlamanyň täsirli bolmazlygy üçin partlama garşy üç tehnologiýany kabul ediň.

  3. Sterilizasiýa şertlerini anyk görkezmek üçin sterilizasiýa üýtgeýän reňk görkezmeleri bilen.

  4. Aç-açan film arkaly içerki zatlara aýdyň serediň

  Sterilizasiýa usullaryna uýgunlaşyň: Etilen oksidi (ETO), basyş bugy (STEAM)

  Üçin: hassahanalar, ambulatoriýa sterilizasiýa gaplamalary;gözellik önümleri sterilizasiýa gaplamasyndan ozal

  ulanmak;laboratoriýa sterilizasiýa gaplamasy;öý hojalygynyň ýokary temperaturasy sterilizasiýa gaplamasy