Bize şu gün jaň ediň!

Iňňeler / şprisler üçin howpsuzlyk gutusy

 • Safety box for needles/syringes

  Iňňeler / şprisler üçin howpsuzlyk gutusy

  Kesgitli gap, gipodermikany ygtybarly ýok etmek üçin ulanylýan gaty plastmassa gap
  iňňeler, şprisler, pyçaklar we IV kateterler we bir gezek ulanylýan ýaly ýiti lukmançylyk gurallary
  skalpels.
  Iňňeler ýokarsyndaky açyklyk bilen konteýneriň içine atylýar.Iňňeler hiç haçan itilmeli däldir
  ýa-da konteýneriň zaýalanmagy we / ýa-da iňňe taýajygynyň zeperlenmegi sebäpli konteýneriň içine zor bilen alynmagy.Kesgitler
  gaplar görkezilen setiriň üstünde doldurylmaly däldir, adatça üçden iki bölegi dolýar.
  Kesgitli galyndylary dolandyrmakdaky maksat, ähli materiallary dogry ýerine ýetirýänçä ygtybarly dolandyrmakdyr
  taşlandy.Kesgitli galyndylary zyňmagyň iň soňky ädimi olary awtoklawda zyňmakdyr.Az
  umumy çemeleşme olary ýakmakdyr;Adatça diňe himiýa bejergisi ýiti galyndylar ýakylýar.
  Programmalar:
  Aeroportlar we iri edaralar
  Saglyk merkezleri
  Keselhana
  Klinika
  Öý