Bize şu gün jaň ediň!

Önümler

 • Type 6 Emulating Indicator

  6 görnüşli emulýasiýa görkezijisi

  Mediwish Himiki görkezijini emele getirýän 6-njy görnüş, wagt, bug we temperatura 121ºC15 min aralygy öz içine alýan üç parametr boýunça reňk üýtgetmek üçin örän takyk işleýär.135ºC 3,5 min.141ºC çenli.Reňk · ýiti üýtgeşikliksary-gökýa-da gülgüne gülgüne.Görkeziji aseptiki kepillik derejesini kesgitlemäge mümkinçilik berýär: takyk ýiti reňk ölçegi bilen doýgun bugyň täsir ediş ýagdaýyny çaklamak bilen.Laminirlenen plastmassa filmdäki näzik reňk tapawudy, ähli möhüm parametrlere laýyklykda takyk görkezilýär.Adaty wersiýa ýelmeýän arka tarapy laminirlenen görkeziji.

  Usul:  Bug sterilizasiýasy, himiki sterilizasiýa

  Synp: 6-njy synp (6-njy görnüş)

  Üstünlikleri:
  • Amaly we ulanmak aňsat.
  • Himiki görkezijiniň reňkiniň üýtgemeginiň ýokary takyklygy sebäpli aňsat okamak we düşündirmek.
  • Derrew netijeler.
  • arzan bahadan.
  • Mediwish® süýümleri bilen öndürilen, 100% metal mugt.
  • Laminirlenen görnüş bar (MZS-250-L)

  TST görkeziji 6-njy synp (6-njy görnüş)

  Öndürijiden önümiň salgylanmasy / model belgisi Haryt kody - 60.100

  Berkidiji kagyzdan ýasalan zolakdan ýasalan zolak (önüm kody 60.100A);CE Mediwish Tehniki Faýllary Sterilizasiýa Himiki görkeziji kartoçka / zolak sahypasy 120-126 PN 6421 01.21.20 Rev. 1.0)

  24 we 39 litr basyş bişiriji görnüşindäki göçme bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin amatly

  Esasy gaplamada bellik etmek (bu ýagdaýda 250 sany guty gutusy) öndürijiniň adyny we / ýa-da söwda belligini görkezýär

   

   

 • Autoclave Bowie Dick test pack Direct Manufacturer

  Awtoklaw Bowie Dik synag paketi Göni öndüriji

  BOWIE-DIK synag synagy
  Howanyň çykarylyşyna / Bugyň aralaşmagyna gözegçilik etmek üçin
  Önümiň beýany
  Mediwish Bowie-Dik synag paketlerinde gurşun ýa-da beýleki zäherli agyr metallar ýok.Görkezijiler wakuumdan öňki sterilizatorlarda howany aýyrmagyň we bugyň girmeginiň netijeliligini bahalandyrmak üçin öndürilýär.“Bowie-Dik” synagynyň netijesi sterilizatoryň howany üstünlikli aýyrandygyny we bugyň kamerada ýerleşdirilen ýüküň içine bugyň girip biljekdigini görkezýär.Görkezijiler 134 ° C-de işleýän wakuumdan öňki bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.“Bowie-Dik” synag paketleri ISO 11140-4 2 görnüşine laýyklykda 7 kg pagta paketini simulirlemek üçin niýetlenendir.

 • Ethylene oxide indicator tape

  Etilen oksidi görkeziji lentasy

  Etilen oksidi sterilizasiýa görkezijileri bolan ýelimleýji lenta, etilen oksid sterilizatorynda sterilizasiýa ediljek uly zatlary gaplamak üçin niýetlenendir, lentadaky diagonal zolaklar görnüşinde ulanylýan görkezijiler sterilizasiýa edilen önümleriň tamamlanan sterilizasiýa siklini wizual tapawutlandyrmaga hyzmat edýär.Lenta amatly bolar ýaly dürli giňlikde öndürilýär.

 • High Quality Autoclave Pouches

  Qualityokary hilli awtoklaw haltalary

  Awtoklaw haltalary steril zatlaryň gysga, aňsat görkezilmegi üçin niýetlenendir.Tekiz möhürler belli bir möhüriň bütewiligini döredýär we sumkalar awtoklawda sterilizasiýa faktorlaryna sezewar bolmaz.Awtoklaw haltalary güýçli dezinfeksiýany, ygtybarly işlemegi we ähli zatlaryň ulanylýan pursatyna çenli garaagey ýeňilleşdirýär.Torbalar öz-özüni ýapmak, ýelimlemek zolaklary ýa-da ýylylyk bilen ýapylýança içerde saklanýan mazmunyň önelgesizligini saklaýar.

 • High Quality Sterilization Pouch

  Qualityokary hilli sterilizasiýa halta

  Lukmançylyk sterilizasiýa sumkasy

  “FLAT PAPER LAMINATE STERILIZATION POUCHES” - Hytaýda ýasalan

  Mediwish Co., Ltd, Hytaý, Mediwish ® söwda belligi astyndaky hassahanalarda gaplamak we görkezijiler öndürmek bilen meşgullanýar.

  Aç-açan sterilizasiýa haltalary sterilizasiýa üçin ähliumumy gaplama çözgüdi we ähli ýeňil we orta agramly gurallaryň we toplumlaryň gaplama talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Mediwish haltajyklary ISO 11607 laýyklykda öndürilýär;EN 868-5.

  Mediwish EN EN ISO 13485 laýyklykda kepillendirilýär. Daşarky karton gutusyna CE belgisi ulanylýar.

  ART belgisiMZS

 • VALIDATION TESTS FOR SEALING PROCESSES

  Möhürlemek proseduralary üçin baha beriş synaglary

  Möhürlemek proseduralary üçin baha beriş synaglary

  Boýagyň aralaşmagy synag, kanalyň syzdyrylmagyny ýa-da paketiň möhürlerindäki beýleki kemçilikleri kesgitlemek üçin tygşytly we umumy usuldyr.

  Boýag boýagy synagy
  PT synagçysy
  Möhür tikin syýa synagy
  ARTG No. 478
  ISO 11607-1;Bu standart tassyklamany talap edýär
  möhürlemek we gaplamak prosesi.

 • High Quality Crepe Papers Manufacturers

  Qualityokary hilli krep kagyzlaryny öndürijiler

  Dürli reňkdäki krep kagyzlary, soňra bug ýa-da gaz sterilizasiýa ediljek materiallary gaplamak üçin niýetlenendir.Gaplamagyň, sterilizasiýa etmegiň düzgünlerine, içindäki sterilizasiýa edilen önümleriň şertlerine we saklanyş möhletine laýyklykda sterilizasiýa serişdelerine we mikroorganizmlere geçip bolmaýar.

 • Medical Sterilization Bag Manufacturers

  Lukmançylyk sterilizasiýa sumkasy öndürijileri

  Orta we öz-özüni möhürleýän sterilizasiýa haltalary, bug we gaz sterilizasiýasy üçin ulanylýar.Torbalar ýapyk bolanda, mikroorganizmlere geçip bilmeýän we degişli usul bilen sterilizasiýa edilenden soň saklanmadyk degişli sterilizasiýa serişdesine aňsatlyk bilen geçýär.
  Dykyzlygy 60 ýa-da 70 gram / m2 bolan ýokary güýçli akartylan kagyzdan ýasalýar
  Medisina kagyzlaryny öndürýän hytaýly öňdebaryjy öndürijilerden we beýleki dünýä öndürijilerinden (Arjowiggins, France; Billerud, Şwesiýa we ş.m.) kagyzlary ulanýarys.
  Üstünlikleri:
  Sterilizasiýa haltalarynyň kagyz tarapynda 1-nji derejeli himiki görkezijiler ulanylýar, sterilizasiýa edilen önümleri sterilizasiýa edilmedik önümlerden tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.
  Iň meşhur ululyk aralygy.
  Torbanyň möhürlenen ujunda barmak üçin kesme bar, bu bolsa sterilizasiýa edilen önümleri aýyranda paketleri açmagy aňsatlaşdyrýar.
  Kepillik möhleti - 5 ýyl.
  Paketleriň ISO11607, ISO11140 standartlaryna laýyklygy,
  Bukjalar EUB-de hasaba alyndy.
  Aýratynlyklary
  Görnüşleri: öz-özüni möhürlemek
  Bukjanyň mukdary: 200 sany.
  Önelgesizligiň ýaramlylyk möhleti: 6 aý.

 • Class 5: Dental Sterilization Steam Indicator Strips Class V, 200 pcs/Box Autoclave Test Strips

  5-nji synp: Diş sterilizasiýasy bug görkezijisiniň zolaklary V synp, 200 sany / guty awtoklaw synag zolaklary

  STEAM STERILIZASI CONASYNYTR GÖZEGÇILIGI ÜÇIN INTEGRATING HIMIKI görkezijiler (KLASS / TYPE 5)
  UMUMY MAGLUMAT
  Bu görkezme, Mediwish Co., Ltd tarapyndan öndürilen bug sterilizasiýa proseslerine gözegçilik etmek üçin bir gezek ulanylýan himiki görkezijilere degişlidir, ISO 11140-1-2014-iň 5-nji synpyna laýyklykda bug sterilizasiýasynyň usullarynyň parametrlerine we bug sterilizasiýasynyň şertlerine laýyk wizual gözegçiligi üpjün etmek üçin döredilen. sterilizasiýa kamerasyndan howany aýyrmagyň ähli usuly bolan bug sterilizator kameralary.

  Ulanyş üçin görkezmeler
  Görkezijiler lukmançylyk öňüni alyş guramalarynyň sterilizasiýa bölümlerinde lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli we yzygiderli gözegçilikde saklamak üçin ulanylmalydyr, sterilizasiýa enjamlaryny dolandyrýan we dolandyrýan guramalaryň, edaralaryň we hyzmatlaryň işgärleri tarapyndan ulanmak üçin niýetlenendir.

 • Flat sterilization rolls Manufacturers

  Tekiz sterilizasiýa önümleri

  Lukmançylyk önümlerini bug, gaz, radiasiýa usullary bilen sterilizasiýa etmek üçin niýetlenen tekiz sterilizasiýa rulonlary.Göz ýaşyna çydamly we bölünmeýän köp gatly film-laminatdan, 5 gatlak açyk reňkden we ak lukmançylyk kagyzyndan öndürildi.Rulonlarda sterilizasiýa edilen önümleri sterilizasiýa edilmedik önümlerden tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýän birinji derejeli himiki görkezijiler bar.Sterilizasiýa edilenden soň, paketdäki guralyň önelgesizligini saklamagyň möhleti 2 ýyl.Rulonlaryň gapdalynda öndürilen senesi, gutarýan senesi we partiýa belgisi görkezilýär.Rulonyň saklanyş möhleti 5 ýyl.
  ISO 11607-2011 ýerine ýetiriň
  Öndüriji: Mediwish Co., Ltd, Hytaý

 • High Quality Helix test autoclave Manufacturers

  Qualityokary hilli Helix awtoklaw öndürijilerini synagdan geçirýär

  “MEDIWISH Helix Test Hollow Load Process Challenge Device” (PCD) boş ýükleriň wakuumdan öňki bug sterilizasiýasy üçin EN 867-5, ISO 11140 laýyk gelýär.MEDIWISH Helix Test içi boş ýük PCD howanyň aýrylmagyny, lýumenler üçin zerur wakuum üstünligini, bugyň aralaşmagyny we täsir ediş derejesini barlaýar.Her bir sterilizasiýa ýükünde ulanylyp bilinýän gaýtadan ulanylýan enjam, sebäbi ýük boşadylmagyna ýa-da wakuumdan öňki bug sterilizatorlaryna gündelik boşadylmagyna garaşsyz gözegçilik enjamy hökmünde boş ýük synaglary zerurdyr.

 • Mediwish KN95 Disposable Face Mask 50 Pack, 5-Layers Breathable KN95 Masks, White

  Mediwish KN95 bir gezek ulanylýan ýüz maskasy 50 paket, 5 gatly dem alýan KN95 maskalary, ak

  Osapylmagyň görnüşi Düzülip bilinýän gulak aýlawlary
  Gaýtadan ulanmak Bir gezek ulanylýar

  KN95 ýüz maskasy

  • Düzülip bilinýän gulak aýlawlarynyň ýapylmagy
  • Bu bir gezek ulanylýan ýüz maskasy geýmek üçin amatly we dem alyp bilmeýär.
  • Täze görnüş Dizaýn diňe bir täsirli goragy üpjün etmän, eýsem agzy bilen ýakyn gatnaşykda maskadan gaça duruň.
  • Softumşak dem alýan material bilen 5 gatly gurluşyk, dokalan däl daşky gatlaklar we ýokary siňdiriji içki gatlaklar, pyrlamaga / suwuklyga çydamly.
123456Indiki>>> Sahypa 1/7