Bize şu gün jaň ediň!

Şahsy gorag enjamlary (PPE)

 • Mediwish KN95 Disposable Face Mask 50 Pack, 5-Layers Breathable KN95 Masks, White

  Mediwish KN95 bir gezek ulanylýan ýüz maskasy 50 paket, 5 gatly dem alýan KN95 maskalary, ak

  Osapylmagyň görnüşi Düzülip bilinýän gulak aýlawlary
  Gaýtadan ulanmak Bir gezek ulanylýar

  KN95 ýüz maskasy

  • Düzülip bilinýän gulak aýlawlarynyň ýapylmagy
  • Bu bir gezek ulanylýan ýüz maskasy geýmek üçin amatly we dem alyp bilmeýär.
  • Täze görnüş Dizaýn diňe bir täsirli goragy üpjün etmän, eýsem agzy bilen ýakyn gatnaşykda maskadan gaça duruň.
  • Softumşak dem alýan material bilen 5 gatly gurluşyk, dokalan däl daşky gatlaklar we ýokary siňdiriji içki gatlaklar, pyrlamaga / suwuklyga çydamly.
 • Medical Face Shield with Frame

  Çarçuwaly lukmançylyk ýüz galkany

  • Qualityokary hilli materiallar - Plastiki ýüz galkanlary, aç-açan gaýtadan işlenip bilinýän haýwan gubka materialyndan ýasalýar, ýeňil we düşnükli. 10 gubka we 10 ýüz galkany bolan girdejiler 10 adam üçin ulanylyp bilner.
  • Hünär goragy - Gaýtadan ulanylýan howpsuzlyk galkany.Doly uzynlyk ölçegi adaty ýüz galkanlaryndan has doly örtügi üpjün edýär.Örtülen dizaýn, ýokarky, gapdal we öň ýüzi, gözleri we burun goragyny üpjün edýär.Shüz galkany visoryny suw ýa-da dezinfeksiýa bilen aňsat arassalap bolýar.
  • Geýmek üçin rahatlyk - Plastiki ýüz örtüginiň galkanynda köpük zolagy bar we elastik zolagy kelläňize we ýüzüňize laýyk sazlamak üçin aňsatlyk bilen sazlap bolýar we geýmek üçin berk we rahat bolup biler.Bellik: Gubkanyň üstündäki iki taraplaýyn ýelimi aýyrmak üçin seresap boluň.
  • Giňişleýin programma - Bu howpsuzlyk ýüz galkanynyň birnäçesini gündelik paketiňizde, öýüňizde, işiňizde ýa-da awtoulagyňyzda saklaň.Saglygyňyzy goramak üçin açyk howada, aşhanada we ofisiňizde ulanyň.Bellik: Gorag filmi düşnükli däl, gorag filmini ýyrtanyňyzdan soň ulanyň.
 • Fashion Transparent Face Shields Set with Replaceable Anti Fog Visors and Reusable Glasses Frame
 • Face Shields, Plastic Face Mask Shield for Anti-Fog Lens, Full Face Shield with Adjustable Elastic Band and Comfortable Sponge Visor with glasses frame

  Aceüz galkanlary, Duman garşy linzalar üçin plastik ýüz maskasy galkany, sazlanylýan elastik zolakly doly ýüz galkany we äýnek çarçuwasy bilen amatly gubka visor

  Ady: Bir gezek ulanylýan lukmançylyk ýüz galkany

  Aç-açan bir gezek ulanylýan ýüz galkany izolýasiýa lukmançylyk goragly doly ýüz galkany

  Model: gubka 25 sm × 29 sm bolan galkan

  Niýet ulanylyşy: aceüz galkany gorag maksatly lukmançylyk edaralarynda ulanylýar,

  Beden suwuklyklarynyň öňüni almak üçin gan dökülýär.

  Üns beriň:

  1. Ulanylmazdan ozal görkezme gollanmasyny üns bilen okaň.

  2. Haryt hapalanan ýa-da zaýalanan bolsa ulanmaň.Göz öňünde tutulmadyk ulanmak gadagandyr.

  3. Önüm bir gezeklik ulanmak üçin.Ulanylandan soň lukmançylyk galyndylary hökmünde taşlaň.

  Saklamak :

  Ony gün şöhlesinden uzakda, ýerden 10 sm we diwardan 20 sm uzaklykda gury, şemalladylýan otagda saklamaly, saklamagyň çägi 6 ýyl.

  Ulanmak üçin görkezme

  1. Gaplamanyň zaýalanmandygyny we önümiň ulanylmazdan ozal önümiň dowamlylygynyň bardygyny tassyklamak ;

  2. Gaplaýyş haltasyny açyň, gorag örtüginiň üstündäki gorag plyonkasyny çykaryň we aýyryň.Köpük ýokaryk çyksyn we kelläňize ýüz galkany geýiň.Gorag örtügi iki gözüň hemmesini doly örtmeli.

   

 • 3 Ply Earloop Masks, 50 Pcs (1 Pack) Disposable Face Masks

  3 Ply Earloop Maska, 50 PC (1 Pack) Bir gezek ulanylýan ýüz maskalary

  • Dykylan howa menzillerinden, awtobus terminallaryndan, söwda merkezlerinden, seýilgählerden we şäher köçelerinden köp syýahat edeniňizde ajaýyp gorag
  • Bölejik bölejiklerini, tozany we beýleki dem alyp bolmaýan inçe bölejikleri bloklaň
  • Olar ýumşak we rahat gulak çeňňek maskalarydyr;taşlamak aňsat däl;Işlän wagtyňyz sazlamagyň zerurlygy ýok
  • Adamlar üçin amatly: Arassalaýjy, Gurluşykçy, Daýhan, Talyp
 • High Quality Disposable Surgical Gown

  Qualityokary hilli bir gezek ulanylýan hirurgiki eşik

  LEVEL 1234 HOSPITAL STERILE GOWN MEDICAL GOWN DISPOSABLE SMS SURGICAL GOWN Önümiň beýany material PP / SMS / PE / MICROPOROUS ISOLATION GOWN Reňk Saryk, Gök, Ak Agram 35gsm-70gsm Ölçegli SML XL XXL Bel biline daňylýar Boýnuň arkasyna daňylan 4 sapak tikin paket Aýry-aýry paket Karton üçin 100 bölek Kartonyň ululygy 49 sm * 33 sm * ...
 • Safety box for needles/syringes

  Iňňeler / şprisler üçin howpsuzlyk gutusy

  Kesgitli gap, gipodermikany ygtybarly ýok etmek üçin ulanylýan gaty plastmassa gap
  iňňeler, şprisler, pyçaklar we IV kateterler we bir gezek ulanylýan ýaly ýiti lukmançylyk gurallary
  skalpels.
  Iňňeler ýokarsyndaky açyklyk bilen konteýneriň içine atylýar.Iňňeler hiç haçan itilmeli däldir
  ýa-da konteýneriň zaýalanmagy we / ýa-da iňňe taýajygynyň zeperlenmegi sebäpli konteýneriň içine mejbur etmek.Kesgitler
  gaplar görkezilen setiriň üstünde doldurylmaly däldir, adatça üçden iki bölegi dolýar.
  Kesgitli galyndylary dolandyrmakdaky maksat, ähli materiallary dogry ýerine ýetirýänçä ygtybarly dolandyrmakdyr
  taşlandy.Kesgitli galyndylary zyňmagyň iň soňky ädimi olary awtoklawda zyňmakdyr.Az
  umumy çemeleşme olary ýakmakdyr;Adatça diňe himiýa bejergisi ýiti galyndylar ýakylýar.
  Programmalar:
  Aeroportlar we iri edaralar
  Saglyk merkezleri
  Keselhana
  Klinika
  Öý