Bize şu gün jaň ediň!

Lukmançylyk sterilizasiýa sumkasy

 • High Quality Sterilization Pouch

  Qualityokary hilli sterilizasiýa halta

  Lukmançylyk sterilizasiýa sumkasy

  “FLAT PAPER LAMINATE STERILIZATION POUCHES” - Hytaýda ýasalan

  Mediwish Co., Ltd, Hytaý, Mediwish ® söwda belligi astyndaky hassahanalarda gaplamak we görkezijiler öndürmek bilen meşgullanýar.

  Aç-açan sterilizasiýa haltalary sterilizasiýa üçin ähliumumy gaplama çözgüdi we ähli ýeňil we orta agramly gurallaryň we toplumlaryň gaplama talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Mediwish haltajyklary ISO 11607 laýyklykda öndürilýär;EN 868-5.

  Mediwish EN EN ISO 13485 laýyklykda kepillendirilýär. Daşarky karton gutusyna CE belgisi ulanylýar.

  ART belgisiMZS

 • Medical Sterilization Bag Manufacturers

  Lukmançylyk sterilizasiýa sumkasy öndürijileri

  Orta we öz-özüni möhürleýän sterilizasiýa haltalary, bug we gaz sterilizasiýasy üçin ulanylýar.Torbalar ýapyk bolanda, mikroorganizmlere geçip bilmeýän we degişli usul bilen sterilizasiýa edilenden soň saklanmadyk degişli sterilizasiýa serişdesine aňsatlyk bilen geçýär.
  Dykyzlygy 60 ýa-da 70 gram / m2 bolan ýokary güýçli akartylan kagyzdan ýasalýar
  Medisina kagyzlaryny öndürýän hytaýly öňdebaryjy öndürijilerden we beýleki dünýä öndürijilerinden (Arjowiggins, France; Billerud, Şwesiýa we ş.m.) kagyzlary ulanýarys.
  Üstünlikleri:
  Sterilizasiýa haltalarynyň kagyz tarapynda 1-nji derejeli himiki görkezijiler ulanylýar, sterilizasiýa edilen önümleri sterilizasiýa edilmedik önümlerden tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.
  Iň meşhur ululyk aralygy.
  Torbanyň möhürlenen ujunda barmak üçin kesme bar, bu bolsa sterilizasiýa edilen önümleri aýyranda paketleri açmagy aňsatlaşdyrýar.
  Kepillik möhleti - 5 ýyl.
  Paketleriň ISO11607, ISO11140 standartlaryna laýyklygy,
  Bukjalar EUB-de hasaba alyndy.
  Aýratynlyklary
  Görnüşleri: öz-özüni möhürlemek
  Bukjanyň mukdary: 200 sany.
  Önelgesizligiň ýaramlylyk möhleti: 6 aý.