Bize şu gün jaň ediň!

Lukmançylyk gaplaýyş haltalary

 • High Quality Autoclave Pouches

  Qualityokary hilli awtoklaw haltalary

  Awtoklaw haltalary steril zatlaryň gysga, aňsat görkezilmegi üçin niýetlenendir.Tekiz möhürler belli bir möhüriň bütewiligini döredýär we sumkalar awtoklawda sterilizasiýa faktorlaryna sezewar bolmaz.Awtoklaw haltalary güýçli dezinfeksiýany, ygtybarly işlemegi we ähli zatlaryň ulanylýan pursatyna çenli garaagey ýeňilleşdirýär.Torbalar öz-özüni ýapmak, ýelimlemek zolaklary ýa-da ýylylyk bilen ýapylýança içerde saklanýan mazmunyň önelgesizligini saklaýar.

 • High Quality Sterilization Pouch

  Qualityokary hilli sterilizasiýa halta

  Lukmançylyk sterilizasiýa sumkasy

  “FLAT PAPER LAMINATE STERILIZATION POUCHES” - Hytaýda ýasalan

  Mediwish Co., Ltd, Hytaý, Mediwish ® söwda belligi astyndaky hassahanalarda gaplamak we görkezijiler öndürmek bilen meşgullanýar.

  Aç-açan sterilizasiýa haltalary sterilizasiýa üçin ähliumumy gaplama çözgüdi we ähli ýeňil we orta agramly gurallaryň we toplumlaryň gaplama talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Mediwish haltajyklary ISO 11607 laýyklykda öndürilýär;EN 868-5.

  Mediwish EN EN ISO 13485 laýyklykda kepillendirilýär. Daşarky karton gutusyna CE belgisi ulanylýar.

  ART belgisiMZS

 • Medical Sterilization Bag Manufacturers

  Lukmançylyk sterilizasiýa sumkasy öndürijileri

  Orta we öz-özüni möhürleýän sterilizasiýa haltalary, bug we gaz sterilizasiýasy üçin ulanylýar.Torbalar ýapyk bolanda, mikroorganizmlere geçip bilmeýän we degişli usul bilen sterilizasiýa edilenden soň saklanmadyk degişli sterilizasiýa serişdesine aňsatlyk bilen geçýär.
  Dykyzlygy 60 ýa-da 70 gram / m2 bolan ýokary güýçli akartylan kagyzdan ýasalýar
  Medisina kagyzlaryny öndürýän hytaýly öňdebaryjy öndürijilerden we beýleki dünýä öndürijilerinden (Arjowiggins, France; Billerud, Şwesiýa we ş.m.) kagyzlary ulanýarys.
  Üstünlikleri:
  Sterilizasiýa haltalarynyň kagyz tarapynda 1-nji derejeli himiki görkezijiler ulanylýar, sterilizasiýa edilen önümleri sterilizasiýa edilmedik önümlerden tapawutlandyrmaga mümkinçilik berýär.
  Iň meşhur ululyk aralygy.
  Torbanyň möhürlenen ujunda barmak üçin kesme bar, bu bolsa sterilizasiýa edilen önümleri aýyranda paketleri açmagy aňsatlaşdyrýar.
  Kepillik möhleti - 5 ýyl.
  Paketleriň ISO11607, ISO11140 standartlaryna laýyklygy,
  Bukjalar EUB-de hasaba alyndy.
  Aýratynlyklary
  Görnüşleri: öz-özüni möhürlemek
  Bukjanyň mukdary: 200 sany.
  Önelgesizligiň ýaramlylyk möhleti: 6 aý.

 • Self Seal Sterilization Autoclave Pouch Bags with Indicators, 1 Box of 200

  Öz-özüňi möhürlemek sterilizasiýasy, görkezijiler bilen awtoklaw halta haltalary, 200 guty

  Mediwish Öz möhürini sterilizasiýa haltalaryBerkidilen lukmançylyk enjamyny sterilizasiýa etmäge, şeýle hem enjamy ulanmak üçin gaplama açylýança ýa-da öňünden kesgitlenen saklanyş möhleti gutarýança enjamyň önelgesizligini saklamaga niýetlenendir.Bu bir gezeklik enjam.Mediwishsterilizasiýa haltalarBug, etilen oksidi (EO) gazy we Formaldehid sterilizasiýasy üçin amatly we 1-nji synpyň görkezijileri bilen çap edilýär.Torba klapanyny möhürlemegiň usuly, öz-özüne ýelmeýän iki taraplaýyn lenta bilen.sumka klapanynyň öňündäki kagyz tarapynda ýerleşýär.

  Üstünligi:
  60 60gsm ýa-da 70gsm lukmançylyk derejeli kagyz bilen ýokary päsgelçilik
  ▪ Aç-açan, güýçlendirilen köp gatlakly polimer filmi
  ▪ ISO 11140-1 kepillendirilen suw esasly, zäherli we takyk iş görkezijisi
  ▪ Üç sany garaşsyz möhür çyzygy
  Heat heatylylyk möhürleýji maşynlaryň zerurlygy bolmazdan çalt ýapylmak

   

   

 • Sterilization Pouch Roll Manufacturers

  Sterilizasiýa halta rulon öndürijileri

  “Mediwish Sterilization Pouch Roll” aç-açan PET / PP köp gatlakly kopolimer filminden we lukmançylyk derejeli kagyzdan gurlupdyr.Bug we etilen oksidi sterilizasiýa etmek üçin görkezijiler rulonyň kagyz ýüzüne ulanylýar we gaýtadan işlenen we gaýtadan işlenmedik paketleri tapawutlandyrmaga kömek edýär.

 • High Quality Sterilization Self Sealing Bag

  Qualityokary hilli sterilizasiýa öz-özüni möhürlemek üçin halta

  Öz-özüňi möhürleýän haltalar:
  1. professionalörite enjamlar bolmazdan çalt we täsirli ýelmeýän möhür üçin ýörite iki taraply lentany kabul ediň.

  2. Partlamanyň täsirli bolmazlygy üçin partlama garşy üç tehnologiýany kabul ediň.

  3. Sterilizasiýa şertlerini anyk görkezmek üçin sterilizasiýa üýtgeýän reňk görkezmeleri bilen.

  4. Aç-açan film arkaly içerki zatlara aýdyň serediň

  Sterilizasiýa usullaryna uýgunlaşyň: Etilen oksidi (ETO), basyş bugy (STEAM)

  Üçin: hassahanalar, ambulatoriýa sterilizasiýa gaplamalary;gözellik önümleri sterilizasiýa gaplamasyndan ozal

  ulanmak;laboratoriýa sterilizasiýa gaplamasy;öý hojalygynyň ýokary temperaturasy sterilizasiýa gaplamasy

   

   

 • Heat Seal Peel Sterilization Pouches

  Atylylyk möhüriniň gabygynyň sterilizasiýa haltalary

  Sterilizasiýa haltalary steril zatlary çalt, aňsat görkezmek üçin niýetlenendir.Tekiz möhürler möhüriň bitewiligini, sumkalaryň bug awtoklawlarynda açylmazlygyny ýa-da gazyň täsir etmezligini üpjün edýär.Sterilizasiýa haltalary täsirli dezinfeksiýany, howpsuz işlemegi we ähli zatlary ulanylýan pursatyna çenli saklamagy aňsatlaşdyrýar.Torbalar öz-özüni ýapýan, ýelmeýän zolaklar ýa-da ýylylyk bilen ýapylýança açylýança içerde saklanýan mazmunyň önelgesizligini saklaýar.