Bize şu gün jaň ediň!

Shüz galkany

 • Medical Face Shield with Frame

  Çarçuwaly lukmançylyk ýüz galkany

  • Qualityokary hilli materiallar - Plastiki ýüz galkanlary, aç-açan gaýtadan işlenip bilinýän haýwan gubka materialyndan ýasalýar, ýeňil we düşnükli. 10 gubka we 10 ýüz galkany bolan girdejiler 10 adam üçin ulanylyp bilner.
  • Hünär goragy - Gaýtadan ulanylýan howpsuzlyk galkany.Doly uzynlyk ölçegi adaty ýüz galkanlaryndan has doly örtügi üpjün edýär.Örtülen dizaýn, ýokarky, gapdal we öň ýüzi, gözleri we burun goragyny üpjün edýär.Shüz galkany visoryny suw ýa-da dezinfeksiýa bilen aňsat arassalap bolýar.
  • Geýmek üçin rahatlyk - Plastiki ýüz örtüginiň galkanynda köpük zolagy bar we elastik zolagy kelläňize we ýüzüňize laýyk sazlamak üçin aňsatlyk bilen sazlap bolýar we geýmek üçin berk we rahat bolup biler.Bellik: Gubkanyň üstündäki iki taraplaýyn ýelimi aýyrmak üçin seresap boluň.
  • Giňişleýin programma - Bu howpsuzlyk ýüz galkanynyň birnäçesini gündelik paketiňizde, öýüňizde, işiňizde ýa-da awtoulagyňyzda saklaň.Saglygyňyzy goramak üçin açyk howada, aşhanada we ofisiňizde ulanyň.Bellik: Gorag filmi düşnükli däl, gorag filmini ýyrtanyňyzdan soň ulanyň.
 • Fashion Transparent Face Shields Set with Replaceable Anti Fog Visors and Reusable Glasses Frame
 • Face Shields, Plastic Face Mask Shield for Anti-Fog Lens, Full Face Shield with Adjustable Elastic Band and Comfortable Sponge Visor with glasses frame

  Aceüz galkanlary, Duman garşy linzalar üçin plastik ýüz maskasy galkany, sazlanylýan elastik zolakly doly ýüz galkany we äýnek çarçuwasy bilen amatly gubka visor

  Ady: Bir gezek ulanylýan lukmançylyk ýüz galkany

  Aç-açan bir gezek ulanylýan ýüz galkany izolýasiýa lukmançylyk goragly doly ýüz galkany

  Model: gubka 25 sm × 29 sm bolan galkan

  Niýet ulanylyşy: aceüz galkany gorag maksatly lukmançylyk edaralarynda ulanylýar,

  Beden suwuklyklarynyň öňüni almak üçin gan dökülýär.

  Üns beriň:

  1. Ulanylmazdan ozal görkezme gollanmasyny üns bilen okaň.

  2. Haryt hapalanan ýa-da zaýalanan bolsa ulanmaň.Göz öňünde tutulmadyk ulanmak gadagandyr.

  3. Önüm bir gezeklik ulanmak üçin.Ulanylandan soň lukmançylyk galyndylary hökmünde taşlaň.

  Saklamak :

  Ony gün şöhlesinden uzakda, ýerden 10 sm we diwardan 20 sm uzaklykda gury, şemalladylýan otagda saklamaly, saklamagyň çägi 6 ýyl.

  Ulanmak üçin görkezme

  1. Gaplamanyň zaýalanmandygyny we önümiň ulanylmazdan ozal önümiň dowamlylygynyň bardygyny tassyklamak ;

  2. Gaplaýyş haltasyny açyň, gorag örtüginiň üstündäki gorag plyonkasyny çykaryň we aýyryň.Köpük ýokaryk çyksyn we kelläňize ýüz galkany geýiň.Gorag örtügi iki gözüň hemmesini doly örtmeli.