Bize şu gün jaň ediň!

Torbalary ýapyň

 • Protective Dust Cover Bags For Storage

  Saklamak üçin gorag tozan örtükleri

  Mediwish®-den goraýjy gaplama steril lukmançylyk enjamlarynyň saklanyş möhletini uzaldyň.

  Bu gaplama steril barýer ulgamlaryny, ulag we uzak möhletli saklanyş wagtynda sterilizasiýa edilen lukmançylyk enjamlaryny goraýar.

  Sterilizasiýa edilenden soň ulanmak üçin tozana garşy gaplar.

  • Çydamly, aç-açan köp gatly gurluşyk filminiň iki halta tarapy.
  • Impuls ýa-da rotozaler bilen möhürlenip, 130-160 ° C (272-335 ° F) möhürlenmegi maslahat berilýär.
  • Şeýle hem öz-özi möhürlenip boljak wersiýa bar.
  • Möhürler gabygyny aňsatlyk bilen açýarlar.
  • Sterilizasiýa edilen zatlaryň saklanyş möhletini uzaldýar.
  • Radiasiýa arkaly sterilizasiýa üçin amatly.

  Mediwish® tozan örtük haltalary, tozan we daşky gurşawa täsirlerden goraýan we önelgesizligi saklamak wagtyny uzaldýan geçip bolmaýan köp gatly boPET / PE plastmassa laminatdan gurlupdyr.

  GYSGAÇA GÖRNÜŞ BAGTLARY-GORAMAK HABARLARY we Ulag, Gaýtadan ulanylýar
  Mediwish gaplamasy
  Mediwish-den tozan örtük haltalary, daşamak we saklamak wagtynda steril harytlar we steril barýer ulgamlary üçin ygtybarly gorag gaplamalaryny hödürleýär.Şeýle hem, önelgesiz lukmançylyk mümkinçiliginiň möhletini uzaldýarlar
  Kategoriýalar:
  Garnituralar, hassahananyň CSSD önümleri lukmançylyk

  Toz örtük haltalary daşamak we saklamak wagtynda steril barýer ulgamlaryna goşmaça gorag bermek üçin niýetlenendir.Bir ýa-da birnäçe sterilizasiýa edilen paketleri goramak üçin bir tozan örtük sumkasy ulanylyp bilner.