Bize şu gün jaň ediň!

Himiki görkezijiler

 • Type 6 Emulating Indicator

  6 görnüşli emulýasiýa görkezijisi

  Mediwish Himiki görkezijini emele getirýän 6-njy görnüş, wagt, bug we temperatura 121ºC15 min aralygy öz içine alýan üç parametr boýunça reňk üýtgetmek üçin örän takyk işleýär.135ºC 3,5 min.141ºC çenli.Reňk · ýiti üýtgeşikliksary-gökýa-da gülgüne gülgüne.Görkeziji aseptiki kepillik derejesini kesgitlemäge mümkinçilik berýär: takyk ýiti reňk ölçegi bilen doýgun bugyň täsir ediş ýagdaýyny çaklamak bilen.Laminirlenen plastmassa filmdäki näzik reňk tapawudy, ähli möhüm parametrlere laýyklykda takyk görkezilýär.Adaty wersiýa ýelmeýän arka tarapy laminirlenen görkeziji.

  Usul:  Bug sterilizasiýasy, himiki sterilizasiýa

  Synp: 6-njy synp (6-njy görnüş)

  Üstünlikleri:
  • Amaly we ulanmak aňsat.
  • Himiki görkezijiniň reňkiniň üýtgemeginiň ýokary takyklygy sebäpli aňsat okamak we düşündirmek.
  • Derrew netijeler.
  • arzan bahadan.
  • Mediwish® süýümleri bilen öndürilen, 100% metal mugt.
  • Laminirlenen görnüş bar (MZS-250-L)

  TST görkeziji 6-njy synp (6-njy görnüş)

  Öndürijiden önümiň salgylanmasy / model belgisi Haryt kody - 60.100

  Berkidiji kagyzdan ýasalan zolakdan ýasalan zolak (önüm kody 60.100A);CE Mediwish Tehniki Faýllary Sterilizasiýa Himiki görkeziji kartoçka / zolak sahypasy 120-126 PN 6421 01.21.20 Rev. 1.0)

  24 we 39 litr basyş bişiriji görnüşindäki göçme bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin amatly

  Esasy gaplamada bellik etmek (bu ýagdaýda 250 sany guty gutusy) öndürijiniň adyny we / ýa-da söwda belligini görkezýär

   

   

 • Class 5: Dental Sterilization Steam Indicator Strips Class V, 200 pcs/Box Autoclave Test Strips

  5-nji synp: Diş sterilizasiýasy bug görkezijisiniň zolaklary V synp, 200 sany / guty awtoklaw synag zolaklary

  STEAM STERILIZASI CONASYNYTR GÖZEGÇILIGI ÜÇIN INTEGRATING HIMIKI görkezijiler (KLASS / TYPE 5)
  UMUMY MAGLUMAT
  Bu görkezme, Mediwish Co., Ltd tarapyndan öndürilen bug sterilizasiýa proseslerine gözegçilik etmek üçin bir gezek ulanylýan himiki görkezijilere degişlidir, ISO 11140-1-2014-iň 5-nji synpyna laýyklykda bug sterilizasiýasynyň usullarynyň parametrlerine we bug sterilizasiýasynyň şertlerine laýyk wizual gözegçiligi üpjün etmek üçin döredilen. sterilizasiýa kamerasyndan howany aýyrmagyň ähli usuly bolan bug sterilizator kameralary.

  Ulanyş üçin görkezmeler
  Görkezijiler lukmançylyk öňüni alyş guramalarynyň sterilizasiýa bölümlerinde lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli we yzygiderli gözegçilikde saklamak üçin ulanylmalydyr, sterilizasiýa enjamlaryny dolandyrýan we dolandyrýan guramalaryň, edaralaryň we hyzmatlaryň işgärleri tarapyndan ulanmak üçin niýetlenendir.

 • Gas plasma sterilization indicator

  Gaz plazmasyny sterilizasiýa görkezijisi

  Önümiň beýany:

  Plazmany sterilizasiýa etmek üçin himiki görkeziji karta, termiki himiki maddalar, reagent we olaryň esbaplary bilen himiki maddanyň bolmagy we adaty reňk bloklary (sary) çap edilen ýörite kartoçkada syýa çap etmekdir.Plazma doly sterilizasiýa edilenden soň, reňk bloklaryny görkezýän reňk gyzyl-sary reňkde üýtgär, bu bolsa sterilizasiýa laýyklyk talaplaryna laýyk gelýär.

  Ulanylýan aralyk:
  Pes temperaturaly wodorod peroksid plazma sterilizasiýa prosesi görkezmelerine ulanyň.
  Reňki üýtgeýär: sterilizasiýa edilenden soň gyzyl reňkden sary reňk.

 • Steam chemical indicator for autoclave

  Awtoklaw üçin bug himiki görkezijisi

  Mediwish görkeziji zolaklar 132ºC-134ºC (270ºF-273ºF) işleýän bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin niýetlenen köp parametrli (ISO 11140-1, 4 görnüş) himiki görkeziji zolaklardyr.Görkezilişi ýaly ulanylanda, Mediwish görkeziji zolaklary sterilizasiýa şertleriniň berjaý edilendigini görkezýär.

 • Steam Sterilization Indicator Strips

  Bug sterilizasiýa görkezijisiniň zolaklary

  Sterilizasiýa görkezijilerini nädip ulanmaly?Himiki sterilizasiýa görkezijilerini näçe gezek ulanmaly?Bu sorag köplenç edaralaryň ýolbaşçylary tarapyndan berilýär.Bu soraga jogap gaty ýönekeý - her gezek sterilizatorda gurallary goýanyňyzda görkezijileri ulanmak zerur.Diňe sterilizasiýanyň hiline yzygiderli gözegçilik etmek, sterilizatoryň döwülmegini ýa-da işgäriň nädogry sterilizasiýasyny wagtynda tapmaga mümkinçilik berer we meseläni derrew çözer.Instruktorlaryň her birinde ...
 • Autoclave Indicator Strips Manufacturers

  Awtoklaw görkeziji zolaklary öndürijiler

  STERILIZASI CHA HIMIKI INDIKATING KARTASY

  Sterilizasiýa proseslerine gözegçilik etmek üçin 1-nji görnüşi ýazyň

  Bug, EO gazy, gurak ýylylyk, FORMALDEHYDE ýa-da wodorod peroksid sterilizasiýa prosesi üçin bar

  Gabat geliş: ISO 11140-1: 2014 Saglygy goraýyş önümleriniň sterilizasiýasy - Himiki görkezijiler - 1-nji bölüm: Umumy talaplar

  132ºC-134ºC (270ºF-273ºF) işleýän bug sterilizatorlarynda sterilizasiýa şertleriniň berjaý edilendigini görkezýän görkezme bermek üçin döredildi.

 • High Quality Sterile Indicator

  Qualityokary hilli steril görkeziji

  Mediwish himiki prosesi steril görkezijisi, sterilizasiýa şertleriniň berjaý edilendigini görkezýän görkezme bermek üçin 132 ° C-den 135 ° C (270 ° F-dan 276 ° F) çenli işleýän bug sterilizatorlarynda ulanmak üçin niýetlenendir.

 • Class 1 indicators for sterilization

  Sterilizasiýa üçin 1-nji synp görkezijileri

  Bu synpyň görkezijileri, sterilizasiýa sikliniň dogry geçendigi we ýokary synplaryň görkezijileri zerur şertleriň ýerine ýetirilendigini görkezýän şertinde sterilizasiýa edilmeli paketleri eýýäm sterilizasiýa edilen we ulanmaga taýyn bolanlardan tapawutlandyrýar.1-nji synp işiniň görkezijisi, zerur sterilizasiýa şertlerine ýetilendigini görkezmeýär.Mediwish zolaklarda, belliklerde, kartoçkalarda we lentalarda sterilizasiýa üçin 1-nji synp görkezijilerini hödürleýär

 • Eo Gas Chemical Indicator Medical Eo Gas Sterilization Chemical Indicator Sticker Sterilize Eo Label

  Eo gaz himiki görkezijisi lukmançylyk Eo gazy sterilizasiýa himiki görkeziji stiker Eo belligini sterilizasiýa edýär

  Esasy maglumat.Önümiň beýany Haryt: Düşündiriş: 1. qualityokary hilli lukmançylyk kagyz tagtasyndan we syýa ýasaldy.2. Görkeziji aýratyn EtO gazynyň, temperaturanyň we wagtyň aşagynda gyzyl reňkden öwüsýär.3. Gaplamanyň jikme-jigi: 200pc / PE-sumka, 200pcs / guty.4. Saklamak: ýagtylykdan, poslaýjy gazdan we 15ºC-30ºC, çyglylykdan 50% uzaklykda.5. Möhleti: 18 aý.6. Eltip bermegiň jikme-jiklikleri: 100% T / T.Spesifikasiýa: NWGW Qty MEAS elementi 100mm * 20mm 96g 100g 250pcs / guty 105 * 70 * 20mm OEM müşderileriň islegi hökmünde....
 • High Quality Autoclave Test Strips

  Qualityokary hilli awtoklaw synag zolaklary

  Sterilizatorlaryň ähli görnüşlerinde bug sterilizasiýa usullarynyň köpüsine gözegçilik etmek üçin ISO 11140 laýyklykda 1, 2, 4, 5 we 6 synp görkezijilerini hödürleýäris.

  Bug sterilizasiýa prosesiniň möhüm üýtgeýjilerine - sterilizasiýa temperaturasyna, sterilizasiýa täsir ediş wagtyna we sterilizasiýa edilen önümleriň içinde doýgun suw bugynyň barlygyna we howanyň çykarylmagy bilen bug sterilizatorlarynda sterilizasiýa kamerasynda gözegçilik edilmegine gözegçilik etmek üçin döredilen orta derejeli görkeziji zolaklar. Sterilizasiýa degişli sikllerde (reesimlerde) bug arassalamak arkaly kamera.

  Önümiň aýratynlyklary: · ISO 11140-1-2014 klassifikasiýasyna laýyklykda 4-nji synpa (köp dürli görkezijiler) degişlidir;sterilizasiýa edilen önümleriň we paketleriň içinde ýerleşdirilýär;· Görkezijiniň ters tarapyndaky ýelmeşýän gatlak (wariant) sterilizasiýa edilen paketlerde we resminamalar wagtynda düzülmegini aňsatlaşdyrýar;zäherli däl, gurşun birleşmelerini öz içine almaýar, ulanmak we saklamak wagtynda zyýanly we zäherli komponentleri çykarmaň;

  · Kepillendirilen ýaramlylyk möhleti - 72 aý.Bir görkeziji birnäçe sterilizasiýa reesiminde ulanylyp bilner.