Bize şu gün jaň ediň!

Awtoklaw lentasy

 • Ethylene oxide indicator tape

  Etilen oksidi görkeziji lentasy

  Etilen oksidi sterilizasiýa görkezijileri bolan ýelimleýji lenta, etilen oksid sterilizatorynda sterilizasiýa ediljek uly zatlary gaplamak üçin niýetlenendir, lentadaky diagonal zolaklar görnüşinde ulanylýan görkezijiler sterilizasiýa edilen önümleriň tamamlanan sterilizasiýa siklini wizual tapawutlandyrmaga hyzmat edýär.Lenta amatly bolar ýaly dürli giňlikde öndürilýär.

 • Autoclave sterilization indicator tape for STEAM

  STEAM üçin awtoklaw sterilizasiýa görkezijisi lentasy

  GÖRNÜŞ:Krepe, dokalan we SMS bilen örtülen steril paketleri düzetmek üçin.Sterilizasiýa edilmedik / sterilizasiýa edilmedik paketleri kesgitlemek üçin görkeziji bilen.BAHA BERMEK:Indikatoryň reňkini ýeterlik ýagtylykda gözden geçiriň we reňkiň üýtgemegine baha beriň.Reňkleriň üýtgemegi, sterilizasiýa etmegiň möhüm parametrleriniň gazanylandygyny görkezýär.Adaty reňk üýtgemeleri:

  Bug sary-gara

  Mediwish awtoklaw lentalary ähli gaplaýyş materiallaryny ýapmak üçin ygtybarly çözgütdir.Ösüş görkezijisiniň syýa reňkiniň sähelçe we takyk üýtgemegini görkezýär we bukjanyň gaýtadan işlenendigini görkezýär.Awtoklaw lentalary bug we etilen oksidi sterilizasiýa etmek üçin amatly we örtük materialynyň arassa çykmagyny üpjün edýär.Awtoklaw lentalarynyň ähli ululyklary görkeziji boýag bilen we çap edilmedik berkitme lentalary bilen elýeterlidir.

   

   

 • Autoclave Sterilization Indicator Tape

  Awtoklaw sterilizasiýa görkezijisi lentasy

  Niýet ulanmak:

  STERILIZASI ADA ADHESIVE INDICATING TAPE dokalmadyk ýa-da muslin örtükler bilen örtülen sterilizasiýa paketlerini möhürlemek üçin ulanylýar.STERILIZASI ADA ADHESIVE INDICATING TAPE, umumy sterilizasiýa prosesinde STEAM-da ulanmak üçin niýetlenendir.Diagonal zolaklar lentanyň uzynlygy boýunça himiki görkeziji syýa bilen çap edilýär.Görkezijiniň syýa STEAM sterilizasiýa prosesiniň parametrlerine jogap berýär.Sterilizasiýa siklinde, STERILIZATION ADHESIVE INDICATING TAPE-de görkeziji syýaň başlangyç reňki gara reňkde üýtgeýär.Reňk üýtgemese, bu sterilizasiýa ADHESIVE INDICATING TAPE enjamyň näsazlygy ýa-da sterilizasiýa prosesinde prosessual ýalňyşlyk sebäpli sterilanta sezewar edilmändigini görkezip biler.

  PEENDASY

  Açyk reňk üýtgemegi derrew görkezýär.Bu steril däl bolan bir gezek ulanylýan, bir gezek ulanylýan enjam (lar).