Bize şu gün jaň ediň!

Biz hakda

PASSION
üçinGap

Diňe bir iş däl, paket höwesdir.

wqe

Zawod-a hoş geldiňiz

MEDIWISH Co., Ltd. milli ýokary tehnologiýaly, çalt ösýän lukmançylyk önümlerini öndüriji.Kompaniýanyň zawody Hytaýyň Hefei şäherinde ýerleşýär.2010-njy ýyldan şu güne çenli esasy işimiz, dünýäniň 70-den gowrak ýurdunda we sebitlerinde köp sanly ýokary hilli lukmançylyk bir gezeklik önümleri we hyzmatlary hödürledi.Häzirki wagtda önümçilik üç esasy ugura bölünýär: sterilizasiýa, diş we lukmançylyk üçin sarp edilýän materiallar üçin gaplaýyş materiallaryny öndürmek

SIZ ÜÇIN ÖNÜM EDIP BOLANOK:

STERILIZASI PA GAPLAMAK

Keselhananyň gaplamasy

Lukmançylyk gaplamasy

Sterilizasiýa görkezijileri

Lukmançylyk möhürçileri

STERILIZASI PA GAPLAMAK

1,2,3,4,5,6 synp Himiki görkezijiler

Bowie Dik synag paketi

Helix synaglary

Diş maslahaty

Diş dişleri

Diş barýer filmi

Diş mikroapplikatorlary

Sterile diş toplumlary

Diş maslahaty

Masüz maskalary

Hirurgiki, izolýasiýa eşikleri

Klipiň gapagy

Köýnek

BIZ hakda gysga maglumatlar

%
TERJIME EDILDI
2010-njy ýylda
ÖNÜMLER
Çyzyklar
IŞLER ARERI, M3

KESELLER

10 KLI OFANY US BIZDE GEL. .R

WAGTDA% ÜPJÜNÇILIK

--1

Mediwish Co., Ltd.
Gurluşy: 2010 Önümçilik setirleri: 25
Aýlyk önümçilik kuwwaty: 10000000 bölek

process-1.44

Hil kepilligi

Önümiň howpsuzlygyny, kanunylygyny üpjün ediň,
bitewilik we hil.

Häzirki zaman önümçiligi
Lukmançylyk önümleri häzirki zaman enjamlarynda öndürilýär
arassaçylyk otaglarynda, halkara ülňüleriniň talaplaryna laýyklykda.

Collage

Çalt eltip bermek

Hemme zady wagtynda ýetireris.Müşderilerimiz ýüküň haçan öndürilýändigini, iberilendigini we haçan gelmelidigini meýilleşdirýärler.

cof
z

Näme üçin biziň bilen işlemek amatly we peýdaly?

Mediwish

TruHytaý bilen işewür hyzmatdaş

Girdejili we ylalaşykly bolmaga kömek etmek üçin işjeň işleýäris.

Göni hytaý zawody

Mediwish gönüden-göni öndüriji, iň arzan bäsdeşlik bahasy we ýokary hilli önüm berip biler

Bir gezek ulanylýan lukmançylyk

Biz bir gezek ulanylýan lukmançylyk önümlerini öndürmäge bagyşlanan giňişleýin lukmançylyk kompaniýasydyrys

Döwrebap önümçilik

Lukmançylyk önümleri halkara ülňüleriniň talaplaryna laýyklykda arassa otaglarda döwrebap enjamlarda öndürilýär.Jaýlaryň, enjamlaryň we önümçilik prosesiniň özi lukmançylyk enjamlaryny we ISO 13485 öndürmek üçin milli talaplara laýyklykda ygtyýarlandyrylýar.

Özbaşdak düzmek

Productshli önümler islegiňize görä doly düzülip bilner, tehniki maglumatlary, logotipi, bukjany öz içine alyň

Diňe ýokary hilli çig mal

Önümleriň iň ýokary hilini ýok etmek üçin üpjün edijilerimiz bilen berk hyzmatdaşlyk.

Haryt nusgalary mugt

size nusga önümini mugt ibereris

Diňe ýokary hilli önüm

Önümiň howpsuzlygyny, kanunylygyny üpjün ediň,
bitewilik we hil.

Şahsy dolandyryjy 24/7

Elmydama habarlaşjak adamyňyz bar, elmydama aragatnaşyk saklaýarys.Uzak möhletleýin özara peýdaly hyzmatdaşlyga ygrarlydyrys

Kwalifikasiýaly işgärler

Işgärleriň ýokary lukmançylyk bilimi bolan işgärleri bar Müşderilerimize dowam edýän tehniki maslahat.Allhli soraglara jogap bereris.

Biz dostlukly we başarnykly.

Müşderini kanagatlandyrmagyň iň ýokary derejesine ýetiň.Işgärlerimiziň taýýarlygyny, habardarlygyny we höwesini ýokarlandyryň

Hil kepilligi

Hil dolandyryş ulgamynyň netijeliligini dowam etdirmek.

Dolandyryş strategiýasy

Işlerimiziň utgaşdyrylyşyna amal çemeleşmesi.esasanam ünsi jemledi: dizaýn we ösüş, önümçilik we önümçilik prosesi, tassyklamak, barlamak, önümi kabul etmek, içerki gözegçilik, gowulaşdyrmak, müşderi bilen aragatnaşyk we ş.m.

Giriş möhletleri

Ulaglara özümiz gözegçilik edýäris
ýük, şonuň üçin eltip bermegi kepillendirýäris
ylalaşylan möhletde

Çalt logistika

Eksport deklarasiýasy, gümrük taýdan resmileşdirmek we iberilende ähli jikme-jiklikleri goşmak bilen ýöriteleşdirilen logistik hyzmaty hödürleýäris

Bellenen şertler şertnamasy

Önümçilik we eltiş wagtynda bahalar üýtgemeýär, gizlin töleg ýok.

Maliýe howpsuzlygy

Şahsy üpjünçilik şertnamasy we baglaşylan amallaryň doly kanuny goldawy.Geçirilýän halkara we Hytaý Halk Respublikasynyň kanunlaryna laýyklykda geçirimleriň we borçnamalaryň ýerine ýetirilmeginiň kepillikleri.

Şahsy maglumatlar

Müşderilerimiziň şahsy maglumatlaryny goramak we goramak we kanuny we kadalaşdyryjy talaplary ýerine ýetirmek.